Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för akne

Mot bakgrund av det ökande problemet med antibiotikaresistens har Läkemedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått som regeringsuppdrag att utarbeta behandlingsrekommendationer som bland annat gäller antibiotikabehandling vid akne. Uppdraget utgör en del av regeringens patientsäkerhetssatsning.

För att lättare åskådliggöra deras behandlingsrekommendationer har Läkemedelsverket skapat en mycket översiktlig behandlingstrappa vid aknebehandling (se tabellen nedan). Behandlingstrappan är tydligt indelad i svårighetsgrad av akne samt grad av rekommendation.

Förstahandsmedel för komedoakne samt mild-svår inflammatorisk akne finns beskrivna på första raden. Om du för markören över varje enskild preparat eller kombination så får du upp en extraruta innehållande läkemedelsnamnet!

 

Kombination av bensoylperoxid och adapalen är ett förstahandsmedel vid behandling av mild-svår papulopustulös akne1.Ladda ner Behandlingstrappan som pdf

 

Komedoakne Papulopustulös akne Svår akne
  Mild Medelsvår Papulopustulös Nodulocystisk
Förstahands-
medel
Adapalen (rekommen-
dationsgrad A)
Kombination av bensoylperoxid och adapalen alt. bensoylperoxid, adapalen eller azelainsyra som monoterapi Kombination av bensoylperoxid och adapalen (rekommendationsgrad A) Lymecyklin, tetracyklin (begränsad tid*) + topikal behandling utan antibiotika Isotretinoin (remiss till hudläkare) (rekommendationsgrad B)
Andrahands-
medel
    Kombination av bensoylperoxid och klindamycin topikalt (rekommendationsgrad A***) Kombination av tretinoin och klindamycin topikalt Isotretinoin (remiss till hudläkare behövs)  
Tredjehands-
medel
    Lymecyklin, tetracyklin (begränsad tid*) + topikal behandling utan antibiotika eller kombinerad hormonell metod** + topikal behandling (rekommendationsgrad B)    
Fjärdehands-
medel
    Isotretinoin (remiss till hudläkare behövs)    

 

* Behandling högst under två perioder á 3 månader, sedan remiss till specialistbedömning för ev. isotretinoin- behandling.
** Till kvinnor med samtidigt behov av antikonception och som saknar riskfaktorer för VTE kan kombinerad hormonell preventivmetod förskrivas genom hela behandlingstrappan vid sidan om annan behandling.
*** Kombinationsbehandling med bensoylperoxid och topikala antibiotika minskar risken för resistensutveckling hos P. acnes.

 

 

Fördelar och nackdelar med olika preparat för aknebehandling

Många av de receptbelagda läkemedel som finns tillgängliga idag är beprövade sedan länge i Sverige och den expertgrupp som författat behandlingsrekommendationerna för akne har själva stor erfarenhet av preparaten. Därför har de valt att även dela med sig av de för- respektive nackdelar med olika preparat för behandling av akne och satt in denna information i en tabell, se nedan.

Om ett preparat eller kombination inte finns med i tabellen, så betyder det att det inte var tillräckligt beprövat av expertgruppen när de utformade dessa rekommendationer.

Ladda ner Fördelar och Nackdelar som pdf

 

Preparat Produkt Fördelar Nackdelar
Bensoylperoxid Basiron AC Stark antibakteriell effekt. Motverkar resistensutveckling. Receptfritt. Bleker/missfärgar textilier.
Adapalen Differin Antiinflammatorisk verkan. Minskar antalet mikrokomedoner och kan därmed ha en förebyggande effekt. Lokalirriterande, främst initialt. Ska ej användas under graviditet.
Azelainsyra Finacea
Skinoren
Antibakteriell verkan. Normaliserar keratiniseringsstörningen. Mindre risk för irritation. Långsamt insättande effekt.
Bensoylperoxid + adapalen Epiduo Antibiotikafritt. Förebyggande effekt mot akne. God behandlingsföljsamhet. Bleker/missfärgar textilier. Lokalirriterande
Bensoylperoxid + klindamycin Duac God behandlingsföljsamhet Utan förmån för närvarande. Bleker/missfärgar textilier. Max tre månaders behandling.
Lymecyclin, tetracyklin Tetralysal
Lymecyclin
Tetracyklin
God effekt på akne (antibakteriell + antiinflammatorisk verkan) Tolereras väl. Selektion av resistenta tarmbakterier.
Isotretinoin (får enbart förskrivas av hudläkare) Isotretinoin Påverkar alla fyra patogenetiska faktorer, kan läka ut akne. Det mest effektiva akneläkemedlet. Fosterskadande. Krav på adekvat antikonception.
Kombinerade hormonella preventivmedel Desolett
Yasmin
God effekt på akne genom minskad androgenicitet. Ger samtidig antikonception Bara till kvinnor. Bör endast förskrivas vid behov av antikonception. Viss ökad risk för VTE.
Kombinerad hormonell metod med cyproteronacetat Diane God effekt på akne genom minskad androgenicitet. Ger samtidig antikonception. Bara till kvinnor. Bör endast förskrivas under 3-4 cykler efter att akne förbättrats. Viss ökad risk för VTE.

 

 Referenser:
 1. Läkemedelsverkets behandling av akne – behandlingsrekommendation samt bakgrundsinformation 2014:(25)4