Epiduo är väl undersökt vid både akut- och långtidsbehandling av akne1

452 patienter deltog i denna multicenterstudie. Patienterna hade 30-100 ickeinflammatoriska lesioner samt 20-50 inflammatoriska lesioner, men inga aktiva noduli eller cystor.

Epiduo reducerade både antalet icke-inflammatoriska som inflammatoriska lesioner och hade en snabbt insättande effekt. Efter 3-4 månader övergick akutbehandlingen i långtidsbehandling och en bibehållen effekt noterades fram till studiens slut (12 månader).

Studien visade att biverkningarna var milda-moderata, uppkom tidigt i behandlingen och minskade sedan därefter.

 

Reduktion av (median) av aknelesioner över 12 månader (n=452)   Lokala hudbiverkningar av Epiduo under 12 månader
     
     

 

 

Epiduo med eller utan tilläggsbehandling undersöktes i en ”real world setting”2

En prospektiv, icke-interventionsstudie utförd på 189 centra i Tyskland mellan juni 2012 och september 2013 (n=6,036)2

Patienter med övervägande medelsvår inflammatorisk akne, motsvarande grad 4-12 i “Leeds Revised Acne Grading System” inkluderades i studien2

  • grad 0–3: mild [0%]
  • grad 4–7 medelsvår [86,3%]
  • grad 8–10: medelsvår-svår [12,1%]
  • grad 11–12: svår [0,3%]
  • icke dokumenterad aknegrad: [1,4%] 


78,8% of patienterna fick Epiduo förskrivet som monoterapi

21,2% fick även tilläggsbehandling bestående av: oral isotretinoin: 1,0%; anti-konception 1,4%; systemisk antibiotika: 8,7%; topikal retinoid: 0,6%; azelainsyra: 0,7%; bensoylperoxid: 1,4%; topikal antibiotika: 8,8%2

Epiduo, med eller utan tilläggsbehandling, minskade signifikant svårighetsgraden av akne från baseline vid månad 3 respektive 9 (båda P<0.0001 vs baseline)2

 

Förändring (medelvärdet) av aknesvårighetsgrad från baseline1

*Leeds Revised Acne Grading System

 

Epiduo med eller utan tilläggsbehandling var vältolererad i en “real-world setting”2

  • 90.2% av patienterna visade god eller mycket god tolerabilitet av Epiduo efter läkarnas bedömning2

 

Det finns ingen maximal behandlingstid med Epiduo utan gelen kan användas så länge behovet kvarstår

 

Referenser:
1. Adapted from Pariser DM et al. Long-term safety and efficacy of a uniquefixed-dose combination gel of Adapalene 0,1% and - benzoylperoxide 2,5% for the treatment of acne vulgaris. Journal of Drugs in Dermatology, September 2007, Vol 6, Issue 9.

2. Gollnick et al. JEADV 2015, 29 (Suppl. 4), 1–8